Bijdragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met de initiatieven waaraan we bij De WaardenMakers werken, leveren we een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals / SGD’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen en moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De WaardenMakers werken concreet aan vier ontwikkelingsdoelen, waarbij innovatie en meervoudigheid altijd het uitgangspunt zijn. Het gaat dan om het combineren van meerdere thema’s, zoals landbouw, klimaat, natuur en economie, om zo via experimenten tot innovatie en uiteindelijk maatschappelijke meerwaarde te komen.

 

Betaalbare en duurzame energie >

Binnen de provinciale Energieagenda werken De WaardenMakers mee aan de energietransitie in gebouwen, wijken, erfgoed, historische kernen en regio’s. Van het ontwerp van energieneutrale gebouwen tot het ontwikkelen van innovaties rondom bijvoorbeeld waterstof.

 

Duurzame steden en gemeenschappen >

De komende 10 tot 15 jaar komen er in Brabant nog 120.000 woningen bij. Een stevige uitdaging, ook omdat de vraag verandert en de druk op het buitengebied stijgt. Tegelijkertijd biedt de woningbouwopgave ook kansen. De WaardenMakers dragen hieraan bij met concrete initiatieven.

 

Verantwoorde consumptie en productie >

In 2050 moeten we grondstoffen zo benutten, dat er geen waarde meer verloren gaat. Dat betekent: meer produceren met minder, of circulair. Met deze ambitie daagt de provincie Brabant uit om in actie te komen. De WaardenMakers werken hieraan actief mee.

 

Aanpak klimaatverandering >

De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op ons dagelijks leven en dat neemt alleen maar toe. Daarom moeten we ‘klimaatproof’ worden. In opdracht van de provincie werken De WaardenMakers aan klimaatadaptieve bedrijventerreinen en aan de Klimaatreis voor gemeenten.