Thema(’s): .

Het veranderende klimaat zorgt voor uitdagingen en kansen. Ook in Brabant. De gevolgen kunnen voor de leefomgeving desastreus zijn. Tenzij er adequaat op wordt ingespeeld. Bijvoorbeeld door de gemeenten. Vóór 2020 moeten zij een klimaatadaptatie-dialoog uitvoeren. Die draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering. Ook maakt de dialoog de belangen van de verschillende partners in de gemeente op een gelaagde wijze inzichtelijk. De dialoog leidt tot ambitie- en kansenkaarten, die de input vormen voor de klimaatadaptatiestrategie die gemeenten moeten opstellen. De kaarten maken inzichtelijk waar de partners welke maatregelen kunnen nemen in Waterpoort. Dit is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Met als doel samen kansen te benutten die we alleen niet kunnen realiseren.

 

In de klimaatdialoog, georganiseerd door De WaardenMakers, komen in ieder geval de volgende vragen aan bod: Zijn de in beeld gebrachte kwetsbaarheden juist? Waar liggen de kansen en uitdagingen? Welke prioriteiten en focus brengen we aan bij het oplossen van huidige en of toekomstige problemen? Op welk schaalniveau liggen oplossingen (lokaal of regionaal)? Binnen welke organisatorische lagen en sectoren is er verwantschap? Wie kan welke maatregelen uitvoeren?

Magazine Klimaatdialogen

2020 is het jaar van de klimaatdialogen. Alle bevindingen, ervaringen en resultaten in Brabant zijn gebundeld in het online magazine ‘Klimaatdialogen 2020’. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met De Waardenmakers.

 

Lees hier het magazine

Partners in dit initiatief

Samenwerkingsverband Waterpoort

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Steenbergen

Gemeente Moerdijk

Gemeente Halderberge

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Roosendaal

De WaardenMakers

Provincie Noord-Brabant

Nivaran Schoep (boven) en Nico van Casteren (onder) zijn derdejaars student Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein. Ze onderzochten bij de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom in het Waterpoort-gebied hoe het daar zit met klimaateffecten zoals droogte, hitte en wateroverlast. Daarbij verdiepte Nivaran zich in de bodemgeomorfologie en bodemkaarten. Deze bodeminformatie wordt uiteindelijk toegankelijk gemaakt in een augmented reality omgeving. Nico wilde weten voor wie in het gebied de klimaateffecten een belangrijk thema kan zijn. Het onderzoek van de jonge professionals is de voorbereiding op de klimaatdialogen in Waterpoort.