De WaardenMakers hecht waarde aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Veel verwerkingen van persoonsgegevens die door De WaardenMakers worden gedaan, komen voort uit haar verbindende rol. Vanuit deze rol initieert, stimuleert en participeert ze in samenwerkingsverbanden binnen initiatieven. Binnen deze samenwerkingsverbanden worden persoonsgegevens alleen met andere partijen gedeeld, als daar een grondslag voor is. Goede invulling van de rol van verbinder vraagt ook om goed relatiemanagement. Persoonsgegevens die door de werkplaats worden verwerkt ten behoeve van het onderhouden van relaties, worden uitsluitend verwerkt indien betrokkenen schriftelijke toestemming hebben verleend.

De werkplaats gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Daarnaast worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?
De werkplaats draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun rol of functie. 


Bij de uitvoering van haar taken kan De WaardenMakers gebruikmaken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die de werkplaats ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan de werkplaats taken (deels) heeft uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. De werkplaats en haar partners gaan zorgvuldig om met de verwerkingen van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens.

Opslag van gegevens
Voor de opslag van gegevens maakt de werkplaats alleen gebruik van de daarvoor bestemde systemen. Persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd.

Uw rechten
Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de De WaardenMakers als het gaat om de verwerking van uw gegevens:
• U heeft recht op inzage van de gegevens die de werkplaats van u verwerkt.
• U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
• U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
• U heeft het recht de werkplaats te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien De WaardenMakers geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
• U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U heeft het recht de werkplaats te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
• U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de werkplaats een verzoek indienen. De werkplaats behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Heeft u een klacht over de wijze waarop De WaardenMakers omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht? Dan horen wij dat graag via: werkplaatsdegruyter@brabant.nl

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?
Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Periodiek laten wij een externe audit uitvoeren op de beveiliging van onze ICT-omgeving en ICT-systemen. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder. Dit doen wij o.a. door bewustwordingscampagnes, e-learning en aandacht voor informatiebeveiliging en privacy.

Vragen en contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop De WaardenMakers omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie (waarvan de werkplaats deel uitmaakt). De werkplaats streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:
• Door te mailen naar dataprivacy@brabant.nl.
• Door schriftelijk uw vraag of opmerking te sturen naar:

 Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.